Sansehaven & de grønne anlæg

Det har været magtpåliggende for medlemmerne af E/f Kobberhuset, at de grønne anlæg på vores grundstykke i den grad blev styrket i forbindelse med etableringen af lokalplanen, der i sig selv er præget af en høj bebyggelsesprocent på lokalplanens nye grundudstykninger og dermed kun efterlader nogle sparsomme grønne anlæg spredt rundt omkring.

Trods mange indsigelser fra medlemmerne af E/f Kobberhuset mod Københavns kommunes tilladelse ændring i lokalplansbestemmelsen om bevaring af alle gamle og bevaringsværdige træer, som efterfølgende er blevet fældet for at give plads til byfornyelsen, og det til trods for, at de var forudsat som bibeholdt i lokalplanen.

De tidligere ”grønne arealer” er derimod blevet plastret til med belægninger og cement.

Figur 1 Københavns kommunen tillader at de bevaringsværdige træer fældes trods lokalplanens bestemmelse om bevaring

Sansehaven og de grønne anlæg rundt om Kobberhuset har været under udvikling lige siden 2015, men har løbende måttet afvente og ligge underdrejet grundet byggerierne rundt omkring os og tillige inde på vores eget grundstykke.

I forbindelse med bygherrernes hærgen i skellene er ophørt og nabobyggeriet blevet færdiggjort omkring os, er sansehaven og Kobberhusets grønne anlæg løbende blevet færdiggjort i forbindelse med at entreprenørerne har forladt området.

E/f Kobberhusets medlemmer har siden overtagelsen af vores ejendom i 2015 været bannerførende for at få de kommunale myndigheder til at overholde forpligtelserne i lokalplanen med hensyn til at skabe et identitetsskabende grønt bomiljø på Strandlodden og i det mindste på vores eget grundstykke.

Sansehaven og de grønne anlæg rundt om på Kobberhusets grund har været under udvikling lige siden 2015, men har løbende måttet afvente og ligge underdrejet grundet byggerierne rundt omkring os.

Tillige med ulovlige indtrængninger og ødelæggelser til følge inde på vores eget grundstykke.

I forbindelse med bygherrernes hærgen i skellene er ophørt og nabobyggeriet blevet færdiggjort omkring os i 2020, er sansehaven og Kobberhusets grønne anlæg løbende blevet retableret og færdiggjort i forbindelse med at entreprenørerne har forladt området.

Langs Kobberhuset og den nye tilkørselsvej til P-kælderen under Green Square Garden er der sammen med en stedsegrøn hækbeplantning etableret 7 nye allé træer i form af 4 kejserlindetræer og 3 søjleeg.

Længere nede af vejen mod legegaden er der plantet en rødbøg og en blodblomme, som alle med årene gerne skulle kunne kompensere – i det mindste en smule – for alle de gamle og tidligere fældede træer rundt om på Strandlodden.

Når de slanke lindetræer og søjleegene med årene vokser til, vil de passe fint ind i bybilledet med de omliggende 8-10 etagers bygninger.

Forbedring af biodiversiteten i byen

Naturen skal sikres i byen i form af levesteder for dyr, planter, svampe og alt levende. Det er vores tilgang til at finde løsninger som forbedrer biodiversiteten.

Biodiversiteten sikres blandt andet gennem de hjemmehørende træer, buske og planter, som understøtter levesteder for bier, sommerfugle, insekter m.v.

Sommerfuglearter er nogle af de mest kritisk truede arter i Danmark. Sommerfugle kræver nemlig en god og sund natur, og derfor siger sommerfuglenes tilstand noget om biodiversiteten og naturens generelle tilstand. Over halvdelen af Danmarks hjemmehørende arter af sommerfugle er truet eller helt forsvundet

Lindetræet er valgt som et gammelt dansk kulturbærende træ. Kejserlind udmærker sig ved den karakteristiske søjleform trækronen får omkring stammen.

Plantekasserne er tilplantet med planter og vækster som følger årstiderne

Sansehaven og de grønne anlæg rundt om Kobberhuset har været under udvikling lige siden 2015, men har løbende måttet afvente og ligge underdrejet grundet byggerierne rundt omkring os og tillige inde på vores eget grundstykke.

I forbindelse med bygherrernes hærgen i skellene er ophørt og nabobyggeriet blevet færdiggjort omkring os, er sansehaven og Kobberhusets grønne anlæg løbende blevet færdiggjort i forbindelse med at entreprenørerne har forladt området.

I haveanlægget nord-vest for Kobberhuset, er der tilsået et nyt afgrænset plantebælte mellem gangstien og trærækken med hjemmehørende danske og vilde planter.

Specielt indgår der 2 forebyggende vigtige planter:

Kællingetand er en flerårig urt. Kællingetand får smukke gule ærteblomster, der ligesom en solnedgang senere ændrer sig til en mørkere gul og siden orange. På jorden dækker Kællingetand af med sit grønne løv og hæmmer ukrudt i at overtage de tomme jordstykker, og under jorden skyder planterne kraftige pælerødder, som har stærke siderødder. Kællingetand er kvælstofsamlende og en god dækafgrøde.

Kællingetand blomstrer maj-september og har en meget høj nektarværdi for bier. Også sommerfuglene og humlebierne er pjattede med de gule blomster på efterafgrøden.

Kællingetand er desuden hjemmehørende i den danske natur og lucernebierne har særlig glæde af dem, da de kun samler deres pollenføde fra ærteblomstfamilien.

Man undgår, at ukrudtet indtager de tomme pladser. Dels giver man jorden en vitaminindsprøjtning på den gode rene måde.

Honningurt er en af de mest anvendte plantearter indenfor pleje.

Honningurt er en et-årig plante, og vokser forholdsvis hurtigt op til en højde på 40-60 cm og begynder at blomstre

Honningurt tiltrækker i kraft af et stort nektarindhold en masse insekter. På en varm solskinsdag summer honningurten af liv. Insekterne er vigtige som fødekilde for en masse andre insektædende fugle.

Disse 2 arter er blandet med andre omkring 50 vilde blomsterfrø (flerårig) som skal give en meget varieret blomstringsforløb hen over sommeren til glæde for bier, sommerfugle, insekter og fugle – og ikke mindst for Kobberhusets beboere.

Kællingetand

Honningurt

50 forskellige vilde planter

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.