Bygningsreglementet & ordensforskrifter

Det er henholdsvis ejerforeningens bestyrelse og grundejerforeningens bestyrelse som har den daglige tilsyns- og påtalepligt med hensyn til driften og vedligeholdelse af fællesarealerne.
Det er fordelt vedtægtsmæssigt og tinglyst med E/f Kobberhuset, der tager sig af alle indendørs fællesarealer, og G/f Strandlodden, som har ansvaret for alle udendørs fællesarealer.
Fordelingen af tilsyns og påtalepligten ændrer ikke på det reelle ejerforhold af grundstykket, som er og bliver E/f Kobberhusets fællesejendom. Det er derfor E/f Kobberhuset som har forsikringen og erstatningspligten ved skader, ulykker o.lig. på fællesarealerne på egen matrikel.

Bygningsreglementet

Det er Bygningsreglementet som udstikker reglerne for bygningens indretning og adgangsforholdene herunder reglerne for brandveje, trapper, flugtveje m.v.
Trapper og reposer i en etageejendom skal sikre optimale adgangs- og flugtvejsforhold for bygningens brugere.
Der er nogle formelle krav i Bygningsreglementet, der skal overholdes, for at sikre ejendommens adgangsforhold er i orden:

  • Flugtveje må ikke indrettes/bruges til andre formål end trafik.
  • Der må ikke forefindes oplagring af materialer i det hele taget, som giver anledning til brand og røgudvikling i en trappeopgang.
  • Trapper og reposer i etageboligbebyggelse skal holdes fri. Anden indretning, placering af udstyr m.v. må ikke finde sted.

Ansvaret for henstilling af brandbart materiale og ulovlige effekter i trapperummet påhviler i første omgang den der har gjort det, men ejendommens bestyrelse/administration har pligt til at påtale ulovlige forhold og holde ejendommen i forsvarlig og sikker stand.
Såfremt bestyrelse/administrationen ikke sikrer at ejendommen holdes i forsvarlig og sikker stand, kan kommunens bygningsmyndighed påbyde ejendommens bestyrelse/administration, at det bliver bragt i orden.

(se mere under https://kobberhuset.eu/praktisk-information/)

Ordensforskrifter for beboelsesbygninger

Det er Københavns kommune ved Teknik- og Miljøforvaltningen der er tilsynsmyndigheden.
Tilsynsmyndigheden i Københavns kommune har udarbejdet en særlig ordensforskrift for beboelsesbygninger.
Af forskriften fremgår det at ejendommens adgangsarealer, trapper, gange, forrum m.v. skal holdes fri for cykler, barnevogne m.v. samt med et forbud om oplagring af varer og affald m.v. på disse arealer.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.