Husorden & generelle regler i Kobberhuset

Husordensbestemmelserne, der er tinglyste i ejerforeningens vedtægter, er med til at regulere forholdene i Kobberhuset, således alle ved, hvor grænsen mellem acceptabel og uacceptabel adfærd ligger.

Bestemmelserne om husorden gælder for såvel Ejerforeningens medlemmer, deres beboere og gæster, Ejerlejlighedernes lejere og deres eventuelle deres gæster, samt for alle der frekventerer ejendommen og Grundstykket i almindelighed på såvel de Indendørs- som Udendørs Fællesarealer.

Medlemmerne af Ejerforeningen er selvstændig forpligtet til at sørge for, at husordensreglerne overholdes af alle medlemmer af medlemmets husstand, samt de personer og gæster, som besøger medlemmet eller opholder sig i dennes lejlighed.
Ud over de formelle regler som fremgår herunder, henvises der i øvrigt til Praktisk information for beboerne i Kobberhuset.

26.1.

Hovedprincipperne i foreningens husorden er leveregler for et godt naboskab, og at der skal være plads til os alle i Kobberhuset, ud fra devisen, at der bor mange mennesker i Kobberhuset, og vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på.

For at kunne trives sammen har vi 3 simple leveregler:

a) Vi tager hensyn til hinanden og taler roligt sammen, hvis vi er uenige. Vi har tillid til hinanden. Vi respekterer hinandens forskellige personlige grænser for privatliv, men vi kommer hinanden ved, for vi ved, at fællesskab, mangfoldighed og brug af vores mange forskellige kompetencer skaber et godt Kobberhus at bo i.

b) Vi passer vores fælles områder og ting, så vi undgår ekstra udgifter

c) Vi bidrager til, at det er sikkert at bo og færdes på såvel Indendørs som Udendørs Fællesarealer i Ejerforeningen.

26.2.A. Husordenens bestemmelser:

Husorden regulerer bestemmelserne om brand og brandfare, støj, røg og lugt m.v., affald, cykler, knallerter, motorcykler og motorkøretøjer i almindelighed, barne-, klapvogne m.v., parkering, fællesarealerne, terrasser og altaner, husdyr og lignende, som medlemmerne og beboerne har forpligter sig til at overholde.
Overtrædelse af husordensregler kan medføre opsigelse af medlemskabet af Ejerforeningen efter bestyrerensens indstilling til generalforsamlingen og med beslutning på denne om krav om fraflytning.

26.2.B. Generelle bestemmelser for fællesarealerne og adgangsveje m.v.:

De Indendørs Fællesarealer og Udendørs Fællesarealer skal efterlades ryddelige.
Brandsikkerhed og Bygningsreglementet fastslår at ejendommens trapper, reposer og øvrige Indendørs Fællesarealer ikke må anvendes til nogen form for opmagasinering, herunder bl.a. så som reoler, flasker, cykler, barnevogne, klapvogne, legetøj, sko, støvler, affaldsposer og lignende.

De fælles adgangsvejene skal holdes fri så de ikke begrænser flugtvejen i tilfælde af brand, ligesom de skal holdes fri for alle former for efterladenskaber, der kan brænde og udvikle røg, og dermed hindre brugen af flugtvejen under en ulykke.
Medlemmerne, deres lejere og gæster skal til enhver tid overholde de gældende bestemmelser for fællesarealerne og adgangsvejene i ejendommen, som angivet i brand- og bygningsreglementer m.v.

Det kan i en vis grad med bestyrelsen skriftlig aftales at anvende opgangens vindueskarme til udsmykning med planter, således at det pågældende medlem påtager sig et ansvar for drift og vedligehold af planterne på fællesarealet, som aftalt med bestyrelsen.
Manglende vedligeholdelse af beplantningen givet til et medlem jævnfør herover, vil efter påtale, medføre planter m.v. fjernes for medlemmets regning.

26.2.C. Husordenens bestemmelser om støj- og lugtgener:

En beboer har pligt til at begrænse støj- og lugtgener i ejendommen mest mulig.

Brug af tv, radio, musikanlæg, musikinstrumenter, maskiner mv. skal ske under behørig hensyntagen til naboerne.

Vinduerne, altan- og terrassedøre og opgangsdøre m.v. skal om nødvendigt holdes lukket for at begrænse støjgener fra lejlighederne.

Støjende adfærd, høj musik mv. må som udgangs ikke finde sted på altaner, terrasserne, de Indendørs- og Udendørs Fællesarealer mellem kl. 21.00 og kl. 7.00

Støjende adfærd i lejlighederne kan i rimeligt omfang fraviges ved fester og lignende specielt fredag, lørdage, søn- og helligdage, i den udstrækning at beboeren har varslet det senest 4 døgn forinden til bestyrelsen via kontakt@kobberhuset.eu samt ved opslag i begge opgange 13G og 13H samtidig.

Hakken og banken, boremaskiner, slibemaskiner og lignende udstyr må ikke bruges mandag til fredag mellem kl. 19.00 og kl. 7.00, lørdage udelukkende bruges mellem kl. 08.00 og kl. 17:00 og overhovedet ikke anvendes på søn- og helligdagene, herunder anden støjende adfærd af håndværksmæssig eller tilsvarende karakter kun udføres mellem 07:00 til 19:00 mandag til fredag, 08:00 til 17:00 på lørdage og overhovedet ikke udføres på søn- og helligdage.

Beboeren skal varsle vedligeholdelsesarbejder i Ejerlejligheden, der medfører gener for naboer og fællesskabet i almindelighed senest 4 døgn forinden til bestyrelsen via kontakt@kobberhuset.eu samt ved opslag i både opgang 13G og opgang 13H samtidig og udelukkende inden for de herover angivne tidspunkter udføre arbejder af håndværksmæssig karakter.

Undtagelse herfor er udbedring og løsning helt akutte opståede bygningsmæssige problemer, som kræver en umiddelbar håndværksmæssig handling. Formandskabet/bestyrelsen skal dog altid inddrages og orienteres i før det iværksættes.
Støjklager skal respekteres første gang.

Tobaksrygning i opgange og på indendørs fællesarealer er forbudt.
Det er kun tilladt at grille på altaner, på terrasserne i stuen på parterrearealet og tagterrasserne med gas- og elgrill og under behørig hensyntagen til naboer.

Kulgrill kan udelukkende benyttes, hvis bestyrelsen har anvist en plads hertil på foreningens område/grundstykke, som det fremgår af hjemmesiden www.kobberhuset.eu om grill, fælles grillpladser m.v.

26.2.D. Husordens bestemmelser vedrørende altaner, tag- og parterre terrasserne:

For altanerne, tagterrasserne og på parterrearealerne i stuen, skal holdes i orden således, at efterladenskaber her på ingen måde generer naboerne og fællesskabet, herunder driften og brugen af de Udendørs Fællesarealer.

Tørrestativer m.v. må ikke overstige altankanten øverste mål, og for tagterrasserne ligeledes ikke overstige afskærmningskanten til disse. For parterreterrasserne i stuen gælder, at det ikke må overstige afskærmningskanten på hegnet ved terrassen.

Der må ikke sættes paraboler, antenner og andet lignende udstyr op på Kobberhuset’s bygning, herunder også montering på altaner, på tag- eller parterreterrasserne.

TV-radio, internet, og andre elektroniske signaler modtages udelukkende via det fælles kabelnet fremført til lejlighederne

Altankasser, plantekummer m.v. er tilladt. Opsætning af hegn er ikke tilladt for lejlighederne i stuen med parterreterrasser. Disse må udelukkende må disponere inden for rammerne af fliseområdet på terrassen jævnfør husordenens bestemmelser i øvrigt.

Altanerne, parterre- og tagterrasserne må ikke anvendes til opmagasinering af f.eks. affald, flyttekasser, stor- og byggeaffald, hårde hvidevarer eller andre lignende ting m.v., som i den grad skærmer bygningen med manglende æstetisk.
Kun normal altan- og terrasseudstyr, som ikke overstiger altan- og terrassekanten herunder hegnskanten til parterre terrasserne, anses som legitime udstyrsdele sammen med evt. beholdere til kildesortering af affald på altanerne og tag- og parterreterrasserne.
Afskærmning eller afdækning af altanerne, parterre- og tagterrasserne er forbudt.
Undtaget herfor er den arkitektoniske opsatte afskærmning på terrasserne i Kobberhuset 1-3 sal.
Det er ikke lovligt at opsætte markiser m.v. uden en skriftlig ansøgning til bestyrelsen og indhentelse af den fornødne byggetilladelse fra myndighederne.

Det ej heller tilladt på de Fælles Udendørsarealer, for ejerne at disponere uden om bestyrelsen forudgående skriftlige godkendelse jævnfør vedtægterne for G/f Strandlodden, herunder montere hegn, afskærmninger m.m. på de af E/f Kobberhusets eller G/f Strandloddens administrerede områder.

Enhver handling af medlemmerne med ulovlige dispositioner på Ejerforeningens fællesarealer eller i skel, vil blive mødt med bestyrelsens krav om genoprettelse for medlemmets regning. Bestyrelsen, er berettiget til uden ophold, at udbedre skaden/forholdene og bringe det pågældende tilbage til den oprindelige stand for medlemmets regning.

Ved enhver form for tvivl om herværende bestemmelser spørges bestyrelsen før nogen handling eller indgreb på fællesarealerne iværksættes. Bestyrelsen udsteder kun skriftlige tilladelser, og som skal indhentes før et medlem kan handle uden for rammerne af vedtægternes bestemmelser.

26.2.E. Husordens bestemmelser vedrørende håndtering af affald, storskrald m.v.:

Ejerforeningen pålignes en ekstra regning af kommunen for renovationen, når vi ikke sorterer affaldet korrekt.
Al dagrenovation, som afleveres af beboerne via affaldsskaktene til mobilsug anlæggene, skal til enhver tid overholde de gældende bestemmelser, som det fremgår af hjemmesiden www.kobberhuset.eu om affald m.v.
Der må udelukkende leveres dagrenovations affald via affaldsskakterne i opgangene, som er behørigt pakket ind i ordentlig lukkede 15 liters plast affaldsposer, inden det smides ud via affaldsskakten.

Pap, pizza-bakker skal rives i mindre stykker, ligesom kartoner skal minimeres og affalds i almindelighed skal afleveres i en sådan stand i de obligatoriske 15 liters affaldsposer, at poserne ikke ødelægges, efter de smides ud via affaldsskakten.
Låget til affaldsskakt skal altid holdes forsvarligt lukket efter brug.

Øvrigt affald skal sorteres og placeres i de affaldscontainere/-rum, som er opført til formålet. Ejerforeningens og Københavns Kommunes anvisninger på affaldsområdet skal følges, og medlemmerne, skal til enhver tid overholde de gældende kommunale bestemmelser, samt som det til enhver tid fremgår af hjemmesiden www.kobberhuset.eu om affald, affaldssortering, storskrald, byggeaffald m.v.

Det er ikke tilladt at henstille eller henkaste affald på Ejerforeningens fællesareal ud over på de områder, der er særligt indrettet til formålet.

Medlemmerne er pligtige selv at bringe affald til de kommunale affaldsstationer, som ikke er omfattet af Ejerforeningens kommunale renovationsordning.

Sorterer og fjerner medlemmet og beboerne i øvrigt ikke affaldet, herunder byggeaffald m.v., der er blevet anbragt eller afleveret i strid med husordenen, vil bestyrelsen uden ophold foranledige, at affaldet blive bortkørt og affaldssorteret for medlemmets omkostning og regning

26.2.F. Husordens bestemmelser vedrørende cykler, knallerter, motorcykler og barnevogne m.v.:

I henhold til Lokalplanens bestemmelser om 2,5 p-plads pr. 100m2 skal Ejerforeningen stille i alt 53 cykel p-pladser til rådighed for ejerforeningens beboere. Sammen med cykel p-pladserne i kælderen 13C og på parterrearealerne opfylder Ejerforeningen denne bestemmelse.
Cykler kan udelukkende parkeres på de Udendørs Fællesarealer, så længe de parkeres i de dertil indrettede stativer på Grundstykket. Desuden kan der benyttes det fællesrum der er stillet til rådighed i kælder 13C i Trinhuset. Der er indrettet til formålet.
Det er ikke lovligt at parkere motorkøretøjer som eksempelvis knallerter og motorcykler på E/f Kobberhusets Grundstykke.

Motorkøretøjer af enhver art skal parkeres på de offentlige eller private veje i henhold til den gældende skiltning, der følger på stedet.
Barnevogne, klapvogne m.v. som ikke opbevares i lejlighederne, i eget depotrum i Trinhuset, på altanerne og terrasserne, henvises udelukkende, at efterlades i det særlige rum dertil i kælder 13C.
Bestyrelsen og foreningens vicevært er berettiget til at fjerne barne- og klapvogne der er ulovligt anbragt på fællesarealerne og flytte dem til kælder 13C for medlemmets regning

Ulovligt parkerede cykler, knallerter og motorkøretøjer m.v., er bestyrelsen og foreningens vicevært berettiget til at indlevere som hittegods til Politiet, dersom man ikke kender til ejerskabet af disse.
Bestyrelsen og foreningens vicevært iværksætter cykelrazziaer flere gange årligt, og er i forbindelse hermed berettiget til at fjerne de som henstår ubenyttet hen jævnfør politiets vejledning herom.

26.2.G. Husordens bestemmelser vedrørende husdyr m.v.:

Det er tilladt i ejerlejlighederne uden bestyrelsens forudgående samtykke at holde mindre husdyr såsom fugle i bur, katte og de mindre hunderacer, der er bedst egnede til at bo i lejligheder i byen m.v. og som ikke er til gene for andre.

Krybdyr, større hunderacer og øvrige større husdyr kræver bestyrelsens forudgående skriftlige samtykke før de kan holdes i Lejlighederne

Bestyrelsen kan kræve husdyret fjernet, hvis det er til gene for andre.

Overtrædelse af bestemmelserne om husdyrhold betragtes, som en overtrædelse af husordenen, og kan efter bestyrelsens skriftlige påkrav udløse en konventionalbod kr. 2.500 for medlemmets manglende overholdelse herværende bestemmelse. Konventionalboden forrentes jf. renteloven til beløbet er betalt og forpligtelsen i herværende bestemmelse er fuldt ud indfriet af medlemmet.
Beløbssatserne, som det fremgår af 26.2.G, kan reguleres ved generalforsamlingens beslutning efter indstilling fra bestyrelsen, til nye og tidssvarende beløbssatser.
Beløbssatser efter denne bestemmelse, der er ført til protokol jævnfør punkt 17.1. er herefter de gældende.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.