Praktisk information til beboerne

Informationen her på siden anbringes i alfabetisk orden efter overskrifterne og nedenstående emner forefindes på siden

 • Adgangskontrol i Kobberhuset, elektroniske nøgler og adgang til fællesarealerne
 • Akut opståede skader på bygningen, forsyningsledninger m.v.
 • Beboermappen
 • Brandmyndighedernes krav til de fælles adgangsveje: TRAPPER, REPOSER, INDGANGSPARTIER, KÆLDRE, ELEVATORER M.V.
 • Drift og vedligehold af egne og fælles installationer
 • Ejerskifte og opgaver i forbindelse med ind- og udflytning
 • Kontrolleret elektronisk adgang til Fælles Drift arealerne i Trinhuset
 • Lejere og udlejning af lejligheden til tredjemand
 • Omkostningsneutrale medlemsbetalinger og gebyrer i Kobberhuset
 • Skader i egen lejlighed og på indholdet i eget depotrum

Adgangskontrol i Kobberhuset, elektroniske nøgler og adgang til fællesarealerne

Kobberhuset har et fælles administreret og kodet nøgle system, som giver adgang til lejligheden, indgangsdøre, postkasser, depotrum, fællesarealer m.v. i både Trin- og Kobberhuset.

Sikkerheden er i højsædet uanset det drejer sig om de fysiske systemnøgler eller om det drejer sig om nøgle-brikker til den elektroniske adgangskontrol.

Låsesystemerne på tværs af Trin- og Kobberhuset består af 2 individuelle systemer

 1. Det oprindelige system bestående af individuelt kodede systemnøgler (fra 2014/2015)
 2. Elektronisk adgangskontrol bestående af individuelt kodede BRIKKER som blev indfaset i 2019.

I forbindelse med ejerskifte og takt med at de enkelte boliger (ejerne) vælger at udskifte egne låse med det elektroniske låsesystem, udfases det oprindelige nøglesystem med de fysiske nøgler over en årrække, og overgår helt til adgangskontrol med det elektroniske låsesystem.

Når det drejer sig om de gamle fysiske nøgler, så har Ejerforeningen registreret alle de nøgler, der er udstedt til ejeren af lejligheden. Nøglerne leveres altid i en fortløbende nummerering, og det er herefter ejeren selv, der administrerer hvilke nøgler man udleverer til familie, venner og lignende.

Der kan bestilles yderligere nøgler via ejerforeningen. De ekstra nøgler, som udstedes i det ”gamle” nøglesystem, leveres altid i en fortløbende nummerrække på lejlighedens lås.

Beskadiges nøglen, så den ikke længere kan bruges, skal den returneres til Ejerforeningen, før der kan genbestilles en ny kopi med det samme nummer.

Ved ejerskifte kan Ejerforeningen ikke garantere, at alle de gamle fysiske nøgler, der er i omløb også behørigt overdrages til den nye ejer, hvorfor en låseomlægning til det nye elektronisk låsesystem bliver aktuel.

Adgangen via de nye elektroniske låse gives via de farvede nøglebrikker, som giver adgang til lejligheder med elektronisk låse samt alle elektroniske låse på fællesarealerne.

Ejerne kan få udstedt brikker til individuel brug, og som kan lukkes individuelt for brug i tilfælde af bortkomst.

Medlemmer af ejerforening kan efter ønske gennem Ejerforeningen få udstedt en eksklusiv brik-nøgle, der giver særlig adgang for egne leverandører til opgangen.

Post Nord og Bladkompagniet er omfattet af postloven og tildeles selvstændig adgang af Ejerforeningen til Kobberhuset.

Ved fraflytning, udlejning m.v. lukkes adgangen på de gamle brikker automatisk, og der udstedes helt nye brikker hver gang for at sikre, at der aldrig forefindes brik-nøgler i omløb, som giver uvedkommende adgang.

Erstatning for pålagte omkostninger ved tyveri af brikker/nøgler er Ejerforeningen uvedkommende, og skal af ejeren rettes til eget forsikringsselskab.

Nøglesystemet holdes udgiftsneutralt i Ejerforeningen i almindelighed, hvorfor alle omkostningerne ved 24/7/365 låseservice, udstedelse af elektroniske låse, nye nøgler, reparationer m.v. pålignes medlemmet af Ejerforeningen, som begærer det udført.

Gebyrerne og betaling for låseomlægninger, brikker, nøgler m.v. opkræves hos ejeren og via Betalings Service og ejerbidraget den følgende måned.

Akut opståede skader på bygningen, forsyningsledninger m.v.

Ejerforeningen medlemmer er fælles forsikret for akut opståede skader på Kobberhuset faste bygningsdele og fællesinstallationer, som følge af:
⦁ Brand
⦁ Elskade
⦁ Storm
⦁ Anden bygningsbeskadigelse
⦁ Glas og sanitet
⦁ Skjulte rør
⦁ Svamp
⦁ Insekt

Ved akut opståede bygningsskader, som f.eks. rør- og vandskader, skal man straks rekvirere assistance via formandskabet (akut telefon & WatsApp).
Enhver skade, eller ethvert uheld der kan medføre erstatningskrav, skal anmeldes så hurtigt det er muligt, således at forsikringsselskabet Codan kan bistå med råd og vejledning.
Skaden anmeldes telefonisk i normal åbningstid (mandag – fredag 09:00 – 14:00) til CODAN telefon 33 55 55 50, mens alvorlige skader, der kæver akut handling, kan anmeldes 24 timer i døgnet via internettet: https://www.codan.dk/erhverv/anmeldskade/skadeanmeldelse på Codan.dk.
Den enkelte ejer har selvfølgelig pligt til at begrænse skadens omfang indtil fornøden assistance er tilvejebragt.
I alle tvivlstilfælde hvor beboeren ikke ved om en skade hører under E/f Kobberhusets forsikring kontaktes formandskabet telefonisk.

Beboermappen

Alle ejere har fået udleveret en beboermappe ved indflytning.
Af beboermappen fremgår vigtige informationer og vejledning i hvordan din bolig samt inventar skal plejes og vedligeholdes for at opretholde kvalitet, udseende og sikre en lang levetid.
Det er en betingelse at anvisningerne i beboermappen efterleves for at opretholde lejlighedens vedligeholdelsesstandard.
Hovedentreprenøren CASA a/s skal udføre 1 års gennemgang i 2016 og 5 års gennemgang i 2020 med ejerne af boligerne.

Brandmyndighedernes krav til de fælles adgangsveje: TRAPPER, REPOSER, INDGANGSPARTIER, KÆLDRE, ELEVATORER M.V.

Trapper, reposer, indgangspartier, kældre, elevatorer tilhører ejerforeningen i fællesskab og ikke den enkelte ejer/lejer.
Den enkelte ejer/lejer har derfor ikke nogen dispositionsret til fællesarealerne.
Arealer, der udgør flugtveje, er omfattet af særlige regler jf. bygningsreglementet, som stiller krav til uhindret brug af og adgang til flugtveje, herunder sikring mod eventuelt yderligere røgudvikling og brandstiftelse på flugtvejen.

Der er kun een lovlig flugtvej i hver opgang i Kobberhuset: Trappen.
Elevatorerne må aldrig benyttes i tilfælde af brand.
Det er i princippet ikke tilladt at henstille noget som helst bandbart på trapper, reposer, kældre m.v.
Trappeopgangen, skal på den ene side sikres som en flugtvej uden nogen forhindringer på vejen ud ved en brand, og på den anden side, må der ikke være bandbart materiale på adgangsvejen, som giver mulighed for at antænde til en brandstiftelse og deraf giftig røgudvikling.
Alt skal opbevares i egen lejlighed eller i de kælderrum, der er indrettet til formålet. Det vil sige eget kælderrum, cykel- og barnevognskælderen i opgang C, storskraldsrum eller i skraldespandene m.v.
Barnevogne, klapvogne må ikke anbringes på adgangsvejene og fællesarealerne. De skal som alt andet opbevares i egen bolig, i dertil indrettede rum i kælderen i opgang C eller udenfor.
Bestyrelsen har givet et midlertidigt dispensation for måtter på reposerne, men vil senere kunne blive tilbagekaldt, dersom bestyrelsen bliver pålagt det ved et myndighedsbestemt brandeftersyn.
Det er ejerne af boligen, som er medlem af ejerforeningen. Det er derfor også ejerne, som det påhviler at overholde vedtægterne, gældende love og bestemmelser.
Vedtægterne foreskriver, at bestyrelsen har hjemmel til at sikre foranstaltningerne bliver udført for det pågældende medlems regning, hvis et pålæg ikke efterkommes.
Det er således ejerne (medlemmerne af ejerforeningen) der pålignes udgiften af et pålæg, uanset om man ikke selv bor i Kobberhuset, men har lejet ud til andre.

Drift og vedligehold af egne og fælles installationer

Der skelnes mellem ejernes ansvar for drift og vedligehold af egen bolig og egne installationer, og fællesskabets drift og vedligehold af fællesarealer og fællesinstallationer, som sker gennem ejerforeningen.
Afgrænsningen af hvem der står for vedligeholdelse og drift af egne- og fællesinstallationer fremgår af vedtægternes punkt 9.4:

Som udgangspunkt påhviler vedligeholdelsen af alle fælles indvendige forsyningssystemer Ejerforeningen (d.v.s. bl.a. vandledning, varmeledning, kloak faldstammer, el-forsyning, tv-kabelnet, fibernet m.v.), og som bliver fremført til lejlighederne gennem de dertil indrettede forsyningsskakte i lejlighederne, mens vedligeholdelsen af alle forgreningerne (forgreningsledninger) fra de fælles forsyningssystemer (koblingspunktet) til den enkelte lejlighed og i lejligheden, påhviler ejeren af lejligheden.
Den enkelte ejer må ikke lave indgreb i egen lejlighed, som medfører stop og/eller afbrydelser på de fællesforsyningsledninger, som løber gennem lejlighederne og forsyner de øvrige lejligheder i Ejerforeningen. Alle indgreb på de fælles forsyningsledninger skal godkendes og koordineres af bestyrelsen inden de må sættes i værk.
Ejere har lov til at foretage private ændringer fra koblingspunktet på de fælles forsyningsledninger til egen bolig, dersom der kan lukkes lokalt fra et koblingspunkt og til boligen.
Udgifter, tab m.v. der følger af uautoriserede indgreb i de fællesforsyningsledninger og uden om bestyrelsens godkendelse og koordination, pålægges den enkelte ejer.

Ejerskifte og opgaver i forbindelse med ind- og udflytning

Ved ejerskifte er det parterne som hver især selv er ansvarlig for, at bestille elektronisk aflæsning af vand- og varmeforbruget i lejligheden.
Det sker ved at rette henvendelse til Techem Danmark a/s, mandage til torsdage mellem 10:00-14:00 telefon 87 44 77 00
Man oplyser overtagelsesdatoen, som bliver skæringsdato for den individuelle afregning for forbruget af varme.

Slutaflæsning af EL bestilles via ens eget valgte el leverandør.

Der sker ikke nogen egentlig måleraflæsning i ejendommen, idet forbruget registreres elektronisk, og forbruget kan løbende aflæses privat via pc, laptop, smartphone m.v.
Den nye ejer er selv forpligtet til at bestille sin leverandør af EL fra overtagelsesdagen.
Der er frit og individuelt hvilken elleverandør man tegner kontrakt med.

Kontrolleret elektronisk adgang til Fælles Drift arealerne i Trinhuset

Fællesarealerne i Trinhusets kælder, hvor ejerne i Kobberhuset tillige har deres egne depotrum, er lukket for adgang via et elektronisk nøglesystem, som registrerer, hvem der gives adgang til kælderen.

Der udstedes individuelle nøglebrikker til hver registreret ejer og medlem af E/f Kobberhuset, så man kan få adgang til fællesarealerne og sit eget depotrum.

Ved fraflytning og/eller udlejning lukkes der for den elektroniske nøgler og dermed adgangen til fællesarealerne. Det samme gør sig gældende, hvis BRIK-nøglerne af ejeren anmeldes som stjålet.

Vedligeholdelse og udstedelse af nye adgangsnøgler til BRIK-låsene holdes udgiftsneutral i Ejerforeningen, hvilket betyder at alle omkostninger ved lukning og udstedelse af nye nøgler, betales af ejeren/medlemmet af ejerforeningen.

Erstatning for disse påløbne omkostninger ved tyveri og lignende er Ejerforeningen uvedkommende, og skal rettes til eget forsikringsselskab.

Gebyrerne opkræves hos ejeren via BetalingsService og ejerbidraget den følgende måned.

Lejere og udlejning af lejligheden til tredjemand

Vedtægterne giver ejerne af ejerlejlighederne ret til at udleje deres lejlighed til tredjemand.
I den forbindelse fastslår vedtægterne, at i det omfang ejerlejlighederne er udlejet til tredjemand, er ejerne er pligtig til oplyse bestyrelsen senest på indflytningsdagen navnene, herunder kontakt –telefonnummer og –e-mail på den tredjemand lejligheden er udlejet til.

Lejere skal ligesom ejerne overholde vedtægterne i ejerforeningen, og det er ejeren af lejligheden, som har ansvaret for lejeren overholder bestemmelserne i vedtægterne.
Ejeren af lejligheden forbliver, som medlem af ejerforeningen, eneansvarlig over for ejerforeningen i ethvert henseende for sine lejere.
Udskiftning af lejere skal anmeldes til bestyrelsen senest på indflytningsdagen. I forbindelse med anmeldelse og udskiftning af lejere opkræves ejeren et administrationsgebyr ved lejerskifte.
Administrationsgebyret ved lejerskifte skal dække omkostningerne og holde ejerforeningen og de øvrige medlemmer skadesløs i forbindelse.
Adgangen til kælderarealer og depotrum med de dertilhørende BRIK-nøgler vil blive lukket i forbindelse med fraflytningen af såvel ejere som lejere.
BRIK-nøglerne skal sikre at alle brugere, som lukker sig ind på fællesarealerne i kælderen registreres.
Da BRIK-nøglesystemet skal holdes udgiftsneutralt for medlemmerne i ejerforeningen pålignes alle omkostningerne ved udstedelse af nye BRIK-nøgler til medlemmet af ejerforeningen, som søger om nye BRIK-nøgler.
Det gælder på samme vis ved ny lejer.
Gebyrerne opkræves hos ejeren og via ejerbidraget den følgende måned.

Vedtægterne fastslår

25. Udlejning

25.1. Ejerne af Ejerlejlighederne har ret til at udleje deres lejlighed til tredjemand.

25.2. Ved udlejning af en ejerlejlighed til beboelse i sin helhed jævnfør punkt 25.1 skal medlemmet senest samtidig med lejeforholdets begyndelse sende en kopi af lejekontrakten til bestyrelsens formand.

Undlader medlemmet at fremsende en kopi af lejekontrakten og efter skriftlig påkrav herom, tilkommer det formandskabet, at pålægge medlemmet en konventionalbod kr. 2.500 for den manglende overholdelse herværende bestemmelse, som forrentes jf. renteloven til beløbet er betalt og forpligtelsen i herværende bestemmelse er leveret af medlemmet.

Desuagtet, at en ejerlejlighed er udlejet til tredjemand er det udelukkende udlejeren, og dermed medlemmet af ejerforeningen, der reelt påtager sig alle forpligtelser som ejer og indehaver af Ejerlejligheden i forhold de gældende regler og bestemmelser i ejerforeningen, vedtægterne og lovgivningen i almindelighed, samt herunder som medlem af Ejerforeningen og udlejer selvstændig håndhæve sine medlemsforpligtelser over for lejeren (tredjemanden) under hele lejekontraktens længde, som det var medlemmet selv der beboede Ejerlejligheden.

Enhver krænkelse af disse vedtægter, love og bestemmelser af lejeren (tredjemanden) i udlejningsperioden betragtes af Ejerforeningen, som det var medlemmet selv (udlejeren), der har været anledningen, hvorfor alle sanktioner for overtrædelser af herværende vedtægter udelukkende tilskrives den til enhver tid ejer af Ejerlejligheden og medlem af E/f Kobberhuset.

Omkostningsneutrale medlemsbetalinger og gebyrer i Kobberhuset

For at holde fællesudgifterne i ave, betaler det enkelte medlem selv for de serviceydelser, der leveres specielt og ekstraordinært til det enkelte medlem af Ejerforeningen.

Det drejer sig bl. a. om ejer- og lejerskifte, nøgler og låseomlægninger, fornyelse af adgangen til medlemsportalen på internettet, ekspedition af byggetilladelser m.v.

Ved både ejer- og lejerskifte lukkes der for den elektronisk nøgleadgang, og der skal udstedes nye nøgler hver gang, ligesom der skal udføres ændringer af navneskilte flere steder i Kobberhuset.

Skader i egen lejlighed og på indholdet i eget depotrum

Ved opståede skader på eget indbo, privat løsøre i lejligheden eller i depotrummet man har i kælderen i Trinhuset er ikke omfattet af nogen forsikring via E/f Kobberhuset.
Det er op til den enkelte beboer at sørge for en indboforsikring der dækker disse forhold, og i tilfælde af skade, så anmelde disse til sit eget forsikringsselskab.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.